BAKTI SOSIAL KHITANAN MASSAL DALAM RANGKA DIES NATALIS KE 26

IMG_5863